Chức năng nhiệm vụ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
 
Số: 247/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
 
Bắc Ninh, ngày 16 tháng  7  năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28//8/2014 của  Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 98/UB ngày 01/4/1997 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Địa chính trực thuộc Sở Địa chính tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Quyết định số 189/2004/QĐ-UB ngày 20/11/2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc bổ sung và quy định lại chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.
Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 221/TTr-SNV ngày 15/6/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đổi tên “Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường” thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh thành “Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường”.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường như sau:
a) Vị trí, chức năng:
Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh; có chức năng thực hiện các hoạt động dịch vụ về đất đai, đo đạc và bản đồ, khoáng sản, môi trường; thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trụ sở của Trung tâm: Đặt tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Điều tra, khảo sát, lập dự án; thiết kế kỹ thuật - dự toán kinh phí trong lĩnh vực đo đạc bản đồ; đo đạc xây dựng điểm toạ độ, độ cao Nhà nước (hạng IV trở xuống), đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200 - 1/5000, bản đồ địa hình 1/200 -1/5000; chỉnh lý biến động bản đồ và hồ sơ liên quan;
- Đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân sử dụng đất; tham gia kiểm kê đất đai theo định kỳ;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai;
- Dịch vụ, tư vấn về đất đai: Lập đề án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai các cấp; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, lập hồ sơ thu hồi đất các loại, hồ sơ về bồi thường thiệt hại cho các chủ sử dụng đất phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng;
- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thu thập, cập nhật, lưu trữ và khai thác thông tin tư liệu tài nguyên và môi trường; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường của địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; hướng dẫn, kiểm tra, quản lý hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành;
- Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định;
- Quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử, thư viện điện tử, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường;
- Khảo sát thăm dò, điều tra đánh giá chất lượng, trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, sỏi lòng sông, đất đồi núi, đất sét các loại);
- Tư vấn lập quy hoạch, dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn;
- Thăm dò, điều tra, đánh giá chất lượng, trữ lượng nước dưới đất;
- Tư vấn lập bản đồ địa chất thủy văn, lập quy hoạch khai thác nước dưới đất và lập dự án khai thác nước dưới đất;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
c) Cơ cấu tổ chức:
- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm:
Trung tâm có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, Trung tâm xây dựng số lượng, tên gọi, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng, đảm bảo tinh gọn, thiết thực, hiệu quả, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, thống nhất với Sở Nội vụ quyết định.
d) Biên chế:
- Biên chế của Trung tâm gồm biên chế sự nghiệp nhà nước, được Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường và biên chế tự chủ do Trung tâm xây dựng, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, thống nhất với Sở Nội vụ;
- Số lượng người làm việc của Trung tâm được xác định theo Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập được cấp thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm.
đ) Cơ chế hoạt động:
Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
Nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm được đảm bảo một phần từ ngân sách nhà nước, một phần từ nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, NNTNMT, CVP.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 
 
(Đã ký)
  
Nguyễn Tử Quỳnh
Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,567
  • Tháng hiện tại76,077
  • Tổng lượt truy cập6,637,913
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây