Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ hai - 09/01/2023 03:21
Chiều ngày 04/01/2023, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị, động viên ngành Tài nguyên và Môi trường

tk1

Đ/c Nguyễn Đình Phương - P.GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

        Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, cũng là năm thực hiện chủ đề Tiếp tục đoàn kết - sáng tạo - kỷ cương - trách nhiệm; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Tập trung kiểm soát tốt dịch Covid-19; Phát triển kinh tế - xã hội bền vững; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị”. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt được những kết quả quan trọng

Trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; Kết luận của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND, chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Nêu cao vai trò, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các phòng, đơn vị, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống dịch; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân trong tình hình mới. Thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc.

Tập trung lãnh đạo điều hành, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ, phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tinh gọn bộ máy theo lộ trình của tỉnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tạo sự đoàn kết, đồng thuận của xã hội trong việc quản lý, sử dụng nguồn lực tài nguyên và bảo vệ môi trường

Năm 2022, Sở đã tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả toàn diện các nhiệm vụ được giao trên cơ sở bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, tiến độ so với kế hoạch đã đề ra.

Công tác cải cách hành chính, thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số PCI, chỉ số PAPI của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công về tài nguyên và môi trường ngày càng được nâng lên. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đảm bảo khách quan, đúng thời gian, đúng bản chất sự việc, có căn cứ pháp luật; các kết luận tham mưu giải quyết được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận, ban hành quyết định.

Công tác quản lý đất đai có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung cao giải quyết những tồn tại, vướng mắc, như: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... góp phần tích cực để tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng thu ngân sách, đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác bảo vệ môi trường được tập trung chỉ đạo quyết liệt, duy trì và tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, từng bước có những thay đổi khả quan về môi trường sống và tăng cường công tác quản lý môi trường từ địa phương, cơ sở, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

tk2

 Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

       Tại Hội nghị này, Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả, thành tích của Ngành đạt được đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, đồng thời gợi mở những định hướng chiến lược để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

tk3

Đ/c Đàm Đình Định - P.GĐ phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Để đảm bảo cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện, như sau:

- Thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh là: “Nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”

- Tập trung quyết liệt các giải pháp, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường của tỉnh.

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao để tập trung quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường; giảm thiểu tác động tiêu cực của các hoạt động khai thác tài nguyên đối với môi trường; kiểm soát, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học; tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

- Từng bước xây dựng, hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trong nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND tỉnh đề ra.

- Phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Tập trung chỉ đạo điều hành, hướng tới hoàn thành các mục tiêu chính như sau:

+ Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm.

+ Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đạt 96%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn được thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đạt trên 90%.

+ Tỷ lệ các cụm công nghiệp và các làng nghề truyền thống có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn từ 15-20%.

+ Tỷ lệ chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom và xử lý tại khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt 100%.

+ 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

+ Trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

+ Đảng bộ Sở và các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh.

+ Tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Sở.

        Hội nghị cũng đã trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2022. Công đoàn ngành cũng đã phát động phong trào thi đua trong năm 2023.

        Một số hình ảnh của các tập thể, cá nhân được trao tặng danh hiệu, giấy khen trong Hội nghị:

tk4

tk5

Nguồn tin: Theo stnmt.bacninh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay2,407
  • Tháng hiện tại69,299
  • Tổng lượt truy cập6,469,519
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây